Applaws - krmivo pro psy a kočky
Položek:  0
Celkem:  0
VSTUP DO KLUBU
VZOREK KRMIVA ZDARMA
Applaws - krmivo pro psy a kočky
Applaws - krmivo pro psy a kočky - Facebook

Reklamační řád

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost VETCENTRUM Duchek s.r.o., prodejna Rebel Dog, IČO: 27393534 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění případných novel.

 2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.

 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy (např. na zboží podléhajícímu opotřebení).

 3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. 

PRÁVA SPOTŘEBITELE 

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 3. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 4. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Reklamaci lze uplatnit písemnou formou (dopis, e-mail) na adrese prodávajícího Applaws-krmivo - Rebel Dog, Radlická 65, 150 00 Praha 5, applaws@rebeldog.cz, tel. 235 316 316 nebo 773 277 316.

 2. Kupující doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na výše uvedenou adresu a prokáže původ zboží přiložením kopie dokladu o koupi (faktura, prodejní doklad). Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, s veškerým příslušenstvím.

 3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (tj. od obdržení reklamovaného zboží prodávajícím), pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na jiné lhůtě nebo jiném řešení reklamace.

 4. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží nebo zašle zboží na adresu kupujícího.

 5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. 

ROZSAH ZÁRUKY 

Záruka zaniká v následujících případech:

 1. Nedodržení podmínek pro odbornou montáž a/nebo instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná.

 2. Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Záruka se nevztahuje na:

 3. Škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem.

 4. Vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou.

 5. Poškození způsobená zapojením do el. sítě neodpovídající příslušné ČSN. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14 dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:

 2. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.

 3. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu Applaws-krmivo - Rebel Dog, Radlická 65, 150 00 Praha 5 a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi (fakturou).

 4. Zboží je třeba zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě neoprávněné reklamace nebo nekompletnosti zboží náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

5. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí věci. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

 2. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 3. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. července 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Applaws - krmivo pro kočky a psy
Oficiální dovozce krmiva Applaws pro ČR

Prodejna Rebel Dog
Radlická 1177/65
150 00 Praha 5

tel.: +420 235 316 316
mob.: +420 773 277 316
e-mail: applaws@rebeldog.cz
web: www.applaws-krmivo.cz

 

Poradna krmení

Máte jakýkoliv dotaz na výživu psů a koček? Napište, rádi Vám poradíme.

Děkujeme vám za váš dotaz.

Všechna práva vyhrazena © 2015 VETCENTRUM Duchek s.r.o.   Powered by WebExpress
Home  |  Applaws klub  |  Blog  |  Prodejci  |  Kontakt  |  Facebook
Home Applaws klub Blog Prodejci Kontakt Facebook
Vyplňte přihlašovací jméno a heslo

Registrace nového uživatele

Zapomněli jste heslo?